Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze overeenkomst verstaan wij onder

Cursus: alle door ons aangeboden diensten die vallen onder cursus, (groeps-)proces, training, workshop, lezing, terugkomdag of opleiding, zowel online als offline
Cursusmateriaal: alle materialen die worden uitgereikt als onderdeel van cursus, (groeps-)proces, training, workshop, lezing, terugkomdag of opleiding, zowel online als offline alsook alle (les-)materialen voortvloeiende uit de Leerlijn Executieve Functies en EVOS Leerlijn. 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke offertes of overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 
Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
Wegwijs Academie, hierna te noemen “Wegwijs” richt zich op training en coaching van kinderen, hun ouders en professionele begeleiders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Naast training en coaching biedt Wegwijs (les-)materialen aan. Wegwijs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63071274.
 
Artikel 3. Prijzen en offertes
De tarieven die Wegwijs hanteert zijn te vinden op onze website. Wegwijs behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De opdrachtgever zal hier te allen tijde schriftelijk of mondeling van op de hoogte worden gesteld.
Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer partijen mondeling of schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen. 
 
Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden door overmaking op ons rekeningnummer NL26ABNA0530437996 t.n.v. Wegwijs o.v.v. het factuurnummer. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Voor online cursussen geldt directe betaling bij inschrijving. 
 
Artikel 5. Verzuimen betaling
Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 
Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
Ontbinding van de overeenkomst met cursussen voor  inschrijving op één van onze aangeboden diensten of individuele begeleiding dient schriftelijk te geschieden.
 
Bij opzegging van de overeenkomst
 
6a Cursussen:
Meer dan 3 kalendermaanden voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
Bij opzegging tussen 3 kalendermaanden en 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij opzegging binnen 6 weken voor aanvang van de cursus zal geen terugbetaling worden gedaan.
Dit geldt tevens wanneer de cursus voortijdig wordt beëindigd.

Wanneer door ziekte of calamiteiten niet kan worden deelgenomen aan een fysieke training of opleiding, kan de deelnemer herinschrijving voor een andere cursusdatum aanvragen. Kosten hiervoor bedragen € 75 ex BTW per cursusdag, met uitzondering van de opleiding tot StrongKids Trainer, waarvoor de herinschrijvingskosten € 150 ex BTW bedragen (artikel 6b). De overige regels rondom opzegging blijven onverminderd van kracht. Dat wil zeggen dat ook bij annulering door ziekte of calamiteiten het volledige cursusbedrag moet worden betaald.

Het cursusmateriaal wordt slechts 1 maal uitgereikt.

6b StrongKids Trainersopleiding praktijkdag:
Wanneer bij de opleiding tot StrongKids Trainer cursusmateriaal reeds is uitgereikt en de cursist door welke omstandigheid dan ook niet in staat is de afsluitende praktijkdag te volgen, dan kan het volgen van de praktijkdag worden verzet naar de eerstvolgende mogelijke datum, zoals op de website van Wegwijs aangegeven. De kosten hiervoor bedragen € 150 ex BTW. Het materiaal blijft in dit geval in bezit van de deelnemer, tot het moment dat de opleiding is afgerond. Wanneer de praktijkdag niet wordt verzet en de opleiding niet wordt afgerond dient het volledige materiaal binnen 1 week na bekendmaking van het staken van de opleiding te worden geretourneerd op kosten van de deelnemer. De deelnemer dient bewijs van verzending te kunnen overhandigen. Er vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld. 

6c Online cursus:
Het annuleren van een online cursus is niet mogelijk. Betaling geschiedt onmiddellijk bij aanvang van de opleiding of cursus, waarna toegang tot de cursus direct wordt verschaft. 
 
Artikel 7. Niet nakomen afspraak

7a Wanneer een afspraak voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding niet kan worden nagekomen dient dit ten minste 24 uur voordat de afspraak plaats vindt schriftelijk te worden gecommuniceerd. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Wegwijs spant zich in op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak in te plannen. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht.

7b Wanneer betaling voor een cursus niet binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is voldaan, dan zal de cursist worden uitgesloten van deelname. Het volledige factuurbedrag blijft in dat geval opeisbaar.
 
Artikel 8. Overige voorwaarden voor cursussen en lezingen
Bij onvoldoende deelnemers behoudt Wegwijs zich het recht voor de cursus te annuleren, te verplaatsen of online aan te bieden op de data dat de cursus initieel fysiek zou hebben plaatsgevonden. Bij annulering van de cursus wordt het cursusgeld dan per omgaande terugbetaald. Bij verplaatsing zal Wegwijs een nieuwe datum plannen waarop de cursus alsnog kan gaan plaatsvinden en deze spoedig kenbaar maken aan de deelnemers. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Bij omzetten naar online cursus op hetzelfde moment vindt ook geen restitutie plaats en blijven dezelfde annuleringsvoorwaarden van kracht. 
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Deelname aan een cursus van Wegwijs geschiedt volledig op eigen risico. De cursist blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Wegwijs kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen.
Wegwijs is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Wegwijs aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen en/of bij het gebruik van het online leerlingvolgsysteem voor de ontwikkeling van de executieve- en sociale vaardigheden EVOS. 
 
Artikel 10. Wijzigingen cursusmateriaal
Wegwijs heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van Wegwijs. De inhoud van onze cursussen en alle andere cursusmaterialen worden voortdurend up-to-date gehouden.
 
Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door Wegwijs ontwikkelde producten komen uitsluitend toe aan Wegwijs. Dit geldt zowel voor de online als de offline cursussen alsook voor overig vervaardigd materiaal zoals de Leerlijn Executieve Functies voor PO, VO en PrO en EVOS Leerlijn.
Het is afnemer of cursist niet toegestaan door Wegwijs ontwikkeld (cursus-)materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen, mits hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Wegwijs.
Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van door Wegwijs ontwikkeld materiaal of door Wegwijs aangeboden kennis zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke cursus te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen.
 
Artikel 12. Privacyverklaring
Op al onze overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk gesloten, gelden deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid dat te vinden is op onze website via PrivacyverklaringWkkgz-therapeut

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook de praktijk van Wegwijs Counselling & Coaching voldoet aan deze eisen. Graag leggen wij kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Komt u er niet uit met uw ambulant begeleider, dan kunt u contact opnemen met eigenaar Jantien Roël via mail: conctact@wegwijscc.nl. U kunt de klacht dan voorleggen, om er samen een oplossing voor te vinden. Mocht u er met Jantien niet uitkomen, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Download hier onze klachtenregeling.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is onze praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.