Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke offertes of overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Trainingen, workshops, cursussen en lezingen, ofwel alle (groeps-)processen die Wegwijs aanbiedt, zullen hierna als “cursus” beschreven worden.
 
Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
Wegwijs Counselling & Coaching, hierna te noemen “Wegwijs” richt zich op training en coaching van kinderen, hun ouders en professionele begeleiders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Wegwijs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63071274.
 
Artikel 3. Prijzen en offertes
De tarieven die Wegwijs hanteert zijn te vinden op onze website. Wegwijs behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De opdrachtgever zal hier te allen tijde schriftelijk of mondeling van op de hoogte worden gesteld.
Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer partijen mondeling of schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen. Wegwijs zal de afspraken schriftelijk vastleggen.
 
Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden door overmaking op ons rekeningnummer NL26ABNA0530437996 t.n.v. Wegwijs Counselling & Coaching o.v.v. het factuurnummer. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 
Artikel 5. Verzuimen betaling
Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 
Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
Ontbinding van de inschrijving voor cursussen of individuele begeleiding dient schriftelijk te geschieden.
 
Bij opzegging van de overeenkomst
 
6a Cursussen:
Meer dan 3 kalendermaanden voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
Bij opzegging tussen 3 kalendermaanden en 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij opzegging binnen 6 weken voor aanvang van de cursus zal geen terugbetaling worden gedaan.
Dit geldt tevens wanneer de cursus voortijdig wordt beëindigd.

Wanneer door ziekte of calamiteiten niet kan worden deelgenomen aan een fysieke training of opleiding, kan de deelnemer herinschrijving voor een andere cursusdatum aanvragen. Kosten hiervoor bedragen € 75 ex BTW. De overige regels rondom opzegging blijven onverminderd van kracht. Dat wil zeggen dat ook bij annulering door ziekte of calamiteiten het volledige cursusbedrag moet worden betaald.

Het cursusmateriaal wordt slechts 1 maal uitgereikt.

6b StrongKids Trainersopleiding praktijkdag:
Wanneer bij de opleiding tot StrongKids Trainer cursusmateriaal reeds is uitgereikt en de cursist door welke omstandigheid dan ook niet in staat is de afsluitende praktijkdag te volgen, dan kan het volgen van de praktijkdag worden verzet naar de eerstvolgende mogelijke datum, zoals op de website van Wegwijs aangegeven. De kosten hiervoor bedragen € 150 ex BTW. Het materiaal blijft in dit geval in bezit van de deelnemer, tot het moment dat de opleiding is afgerond. Wanneer de praktijkdag niet wordt verzet en de opleiding niet wordt afgerond dient het volledige materiaal binnen 1 week te worden geretourneerd op kosten van de deelnemer. Er vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld. 
 
6c Online trainingen:
Het annuleren van een online training is niet mogelijk. Betaling geschiedt onmiddellijk bij aanvang van de opleiding of cursus, waarna toegang tot de cursus direct wordt verschaft. 
 
Artikel 7. Niet nakomen afspraak

7a Wanneer een afspraak voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding niet kan worden nagekomen dient dit ten minste 24 uur voordat de afspraak plaats vindt schriftelijk te worden gecommuniceerd. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Wegwijs spant zich in op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak in te plannen. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht.

7b Wanneer betaling voor een cursus niet binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is voldaan, dan zal de cursist worden uitgesloten van deelname. Het volledige factuurbedrag blijft in dat geval opeisbaar.
 
Artikel 8. Overige voorwaarden voor groepstrainingen, workshops en lezingen
Bij onvoldoende deelnemers behoudt Wegwijs zich het recht voor de cursus te annuleren, te verplaatsen of online aan te bieden op de data dat de cursus initieel fysiek zou hebben plaatsgevonden. Bij annulering van de cursus wordt het cursusgeld dan per omgaande terugbetaald. Bij verplaatsing zal Wegwijs een nieuwe datum plannen waarop de cursus alsnog kan gaan plaatsvinden en deze spoedig kenbaar maken aan de deelnemers. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Bij omzetten naar online cursus op hetzelfde moment vindt ook geen restitutie plaats en blijven dezelfde annuleringsvoorwaarden van kracht. 
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Deelname aan een cursus van Wegwijs geschiedt volledig op eigen risico. De cursist blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Wegwijs kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen.
Wegwijs is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Wegwijs aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.
 
Artikel 10. Wijzigingen trainingsmateriaal
Wegwijs heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een training van Wegwijs. De inhoud van onze trainingen worden voortdurend up-to-date gehouden.
 
Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door Wegwijs ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan Wegwijs. Dit geldt zowel voor de online als de offline trainingen en opleidingen als voor overig vervaardigd materiaal zoals de Leerlijn Executieve Functies voor PO, VO en PRO.
Het is afnemer of cursist niet toegestaan door Wegwijs ontwikkeld materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen, mits hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Wegwijs.
Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van door Wegwijs ontwikkeld materiaal of door Wegwijs aangeboden kennis zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke cursus te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen.
 
Artikel 12. Privacyverklaring
Op al onze overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk gesloten, gelden deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid dat te vinden is op onze website via Privacyverklaring

Wkkgz-therapeut

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Download hier onze klachtenregeling.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.