Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Wegwijs Academie

De websites jeugdbreincoach.nl, strong-kids.nl, Leerlijn Executieve Functies voor PO, VO en PrO en EVOS Leerlijn maken deel uit van Wegwijs Academie en vallen onder de Privacyverklaring van Wegwijs Academie.

Toepassing

Wegwijs Academie (hierna te noemen "Wegwijs") | KvK nummer 63071274 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Deze verklaring is ook van toepassing op de digitale leeromgeving van Wegwijs, Wegwijs Academie, Jeugd Breincoach Nederland, LEREN LEREN Specialist, StrongKids Trainersopleiding, Leerlijn Executieve Functies PO, VO en PrO en EVOS Leerlijn. 

Persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken
Wegwijs verwerkt persoonsgegevens over u of leerlingen van uw leerlingen, doordat u of uw school gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. Niet alle onderstaande gegevens worden voor elk doeleinde verwerkt.

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum (ivm hulpverlening aan kinderen)
 • geslacht
 • telefoonnummer (om cliënt/cursist te kunnen bereiken)
 • e-mailadres (om cliënt/cursist te kunnen bereiken)
 • werkgever (ivm verzenden factuur)
 • medische gegevens (om begeleiding of behandeling af te kunnen stemmen)
 • BSN nummer (in geval de factuur of overeenkomst wordt gesloten via de gemeente/SVB)
 • bijzondere/overige gegevens (voor het aanpassen van begeleiding op maat)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Wegwijs verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling, begeleiding of het kunnen werken met (online) materialen die door Wegwijs zijn ontwikkeld. Dit kunnen ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens betreffen. Voor het verwerken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Wanneer dit van toepassing is, zal Wegwijs u hierover in kennis stellen. Voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van ouders of voogd. 

Delen met anderen

Wegwijs deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wegwijs zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar. 

Waarom wij gegevens nodig hebben

Wegwijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • inschrijving voor één van onze opleidingen, cursussen of bijscholingsdagen
 • het aanmaken van een account in onze digitale leeromgeving
 • het aanmaken van een account in de digitale omgeving van EVOS Leerlijn
 • U uit te kunnen nodigen voor gesprekken, cursusdagen, behandeling of begeleiding
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodiging voor deelname aan terugkomdagen
 • Verzenden van overige voor u relevante e-mails

In kaart brengen websitebezoek

Wegwijs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@wegwijscc.nl. Wegwijs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging

Wegwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heet dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u vragen?
Tel: 06 – 828 470 62
E-mail: contact@wegwijscc.nl